Szechuan Style

SZECHUAN STYLE¬† ** Fresh Made Szechuan Tofu …………………………………………………………….. 9.95 (Golden Fried Tofu, Minced Chicken & Szechuan Sauce) Szechuan Dry Beef ……………………………………………………….....

October 26th, 2009 by chef