Szechuan Style

October 26, 2009 by: chef

Szechuan

SZECHUAN STYLE  ** Fresh Made

Szechuan Tofu …………………………………………………………….. 9.95
(Golden Fried Tofu, Minced Chicken & Szechuan Sauce)

Szechuan Dry Beef ……………………………………………………….. 12.50

(Golden Fried Meat wok w/ Special Sauce)

Szechuan Dry Chicken ……………………………………………………………………………………. 11.50

Szechuan Dry Pork ………………………………………………………………………………………… 11.50
(Golden Fried Meat wok w/special Sauce)

Chili Chicken with Rice ……………………………………………………………………………………. 12.50

Chili Beef w/ Rice…………………………………………………………………………………………… 13.50
(Golden Fried Meat Wok with Special Sauce)

Hunan Beef ………………………………………………………………………………………………… 12.25

Hunan Chicken…………………………………………………………………………………………….. 11.25
(Black Mushroom, Hot Bean Sauce & Green Pepper)

Kung-Po Beef………………………………………………………………………………………………. 12.25

Kung-Po Chicken …………………………………………………………………………………………. 11.25

Kung-Po Shrimp…………………………………………………………………………………………… 13.75
(Peanut, Chili Pepper & Hot Bean Sauce)

Orange Beef……………………………………………………………………………………………….. 12.25

Orange Chicken ………………………………………………………………………………………….. 11.25
(Diced Vegetables, Chili Pepper & Home Made Orange Sauce)

Szechuan Beef……………………………………………………………………………………………. 12.25

Szechuan Chicken ………………………………………………………………………………………. 11.25

Szechuan Shrimp………………………………………………………………………………………… 13.75

Szechuan Vegetables …………………………………………………………………………………… 9.00
(Mixed Vegetables with Szechuan Sauce)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.