Szechuan Style

October 27, 2009 by: chef

Szechuan

SZECHUAN STYLE  ** Fresh Made

Szechuan Tofu …………………………………………………………….. 9.95
(Golden Fried Tofu, Minced Chicken & Szechuan Sauce)

Szechuan Dry Beef ……………………………………………………….. 11.75
(Golden Fried Meat wok w/ Special Sauce)

Szechuan Dry Chicken ……………………………………………………………………………………. 10.75

Szechuan Dry Pork ………………………………………………………………………………………… 10.75
(Golden Fried Meat wok w/special Sauce)

Chili Chicken with Rice ……………………………………………………………………………………. 12.00

Chili Beef w/ Rice…………………………………………………………………………………………… 13.00
(Golden Fried Meat Wok with Special Sauce)

Hunan Beef ………………………………………………………………………………………………… 11.75

Hunan Chicken…………………………………………………………………………………………….. 10.75
(Black Mushroom, Hot Bean Sauce & Green Pepper)

Kung-Po Beef………………………………………………………………………………………………. 11.75

Kung-Po Chicken …………………………………………………………………………………………. 10.75

Kung-Po Shrimp…………………………………………………………………………………………… 13.00
(Diced Bamboo, Peanut, Chili Pepper & Hot Bean Sauce)

Orange Beef……………………………………………………………………………………………….. 11.75

Orange Chicken ………………………………………………………………………………………….. 10.75
(Diced Vegetables, Chili Pepper & Home Made Orange Sauce)

Szechuan Beef……………………………………………………………………………………………. 11.75

Szechuan Chicken ………………………………………………………………………………………. 10.75

Szechuan Shrimp………………………………………………………………………………………… 13.00

Szechuan Vegetables …………………………………………………………………………………… 9.00
(Mixed Vegetables with Szechuan Sauce)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply